ชี้แจงการใช้ตราสัญลักษณ์กระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้อง
25 กรกฎาคม 2016
การใช้เครื่องมือ CGI – Severity
ประชุมชี้แจงการใช้เครื่องมือ CGI – Severity
30 พฤษภาคม 2017
การนิเทศติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่3 ปีงบประมาณ 2560

การนิเทศติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่3 ปีงบประมาณ 2560

นายแพทย์ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 นครสวรรค์ ร่วมต้อนรับ นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะผู้นิเทศฯ ในการนิเทศติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่3 ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์