ประชุมเชิงปฏิบัติการหาแนวทางการดูแลช่วยเหลือคนพิการทางจิตใจและผู้ป่วยจิตเวชของเครือข่ายเขตบริการสุขภาพที่ 3
31 มีนาคม 2016
บรรยายพิเศษโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
31 มีนาคม 2016

       แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ มอบกลุ่มงานจิตเวชชุมชน
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อเรื่อง การดูแลผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อนต่อเนื่องในชุมชน วันที่ 21 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ากระดังงา
ตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com