แพทย์หญิงพงษ์ลดา ชื่นชูจิตร์ นายแพทย์ชำนาญการและบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ศึกษาดูงานเยี่ยมชมการทำงานด้านฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยแบ่งกลุ่มศึกษาดูงานด้านบริการผู้ป่วยนอกและคลินิกพิเศษ งานบริการผู้ป่วยในและงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหลังระยะวิกฤต

การรักษาด้วยไฟฟ้า งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเพื่อเตรียมกลับสู่ชุมชน ศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้า สำนักคุณภาพ การเงินและสิทธิบัตร เวชระเบียน และศูนย์สารสนเทศสุขภาพจิตและจิตเวช เพื่อเรียนรู้ระบบบริการและการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเภท วันที่ 24-26 มีนาคม 2559 ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

Leave a Reply