วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านองค์ความรู้ ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทและพัฒนาเครือข่ายระบบริการสุขภาพจิต จิตเวชและยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 3

พันธกิจ

  • พัฒนาเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเภท (Academic center)
  • พัฒนาบริการและวิชาการด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน (Super Speacialist Service)
  • ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม ดูแลเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 3 ให้สามารถดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

เข็มมุ่ง

มีระบบและเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทให้สามารถอยู่ได้ในชุมชน

วัฒนธรรมองค์กร

บุคลากรสามัคคี เสียสละ มีส่วนร่วม โปร่งใส มีใจบริการ