ประเด็นยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ มีดังนี้

1. การพัฒนาเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านองค์ความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 3 
2. การพัฒนาระบบริการจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนรุนแรง (Super Specialist Service) 
3. การส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 3
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร (CO) (การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินการคลัง สินทรัพย์ ระบบสื่อสาร)