• จิตเวชนครสวรรค์
 • จิตเวชนครสวรรค์
 • จิตเวชนครสวรรค์
 • จิตเวชนครสวรรค์
 • จิตเวชนครสวรรค์
 • จิตเวชนครสวรรค์
 • จิตเวชนครสวรรค์
 • จิตเวชนครสวรรค์
 • จิตเวชนครสวรรค์
 • จิตเวชนครสวรรค์
 • จิตเวชนครสวรรค์
 • จิตเวชนครสวรรค์

        คณะกรรมการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพสหวิชาชีพ รพศ. รพท. รพช. ในการจัดบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในเขตสุขภาพที่ 3 โดยแพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธี แพทย์หญิงณัฐชยาภรณ์ วัฒนธรรมรักษ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประเมินศักยภาพและทรัพยากรในหน่วยงานของตนเองได้ มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ร่วมกันหาแนวทางในการดูแลผู้ป่วย ในเขตบริการสุขภาพที่ 3 วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 , 2 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

Leave a Reply