• จิตเวชนครสวรรค์
  • จิตเวชนครสวรรค์
  • จิตเวชนครสวรรค์
  • จิตเวชนครสวรรค์
  • จิตเวชนครสวรรค์
  • จิตเวชนครสวรรค์
  • จิตเวชนครสวรรค์
  • จิตเวชนครสวรรค์
  • จิตเวชนครสวรรค์

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับ Supra Specialist Service โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงโดยวิทยากรจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

Leave a Reply