• จิตเวชนครสวรรค์
  • จิตเวชนครสวรรค์
  • จิตเวชนครสวรรค์

      พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ร่วมต้อนรับนาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ในงานกล่าวมอบนโยบายการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช วันที่ 5ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Leave a Reply