• จิตเวชนครสวรรค์
  • จิตเวชนครสวรรค์
  • จิตเวชนครสวรรค์
  • จิตเวชนครสวรรค์
  • จิตเวชนครสวรรค์
  • จิตเวชนครสวรรค์
  • จิตเวชนครสวรรค์
  • จิตเวชนครสวรรค์
  • จิตเวชนครสวรรค์

     คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดการซ้อมแผนปฏิบัติการ “การป้องกันและระงับอัคคีภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ประจำปี 2559 วิทยากรจากเทศบาล ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและอพยพ วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

 

Leave a Reply