• จิตเวชนครสวรรค์
  • จิตเวชนครสวรรค์
  • จิตเวชนครสวรรค์
  • จิตเวชนครสวรรค์
  • จิตเวชนครสวรรค์
  • จิตเวชนครสวรรค์

       โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ร่วมกับ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์ (สวท.นครสวรรค์ FM 93.25 MHz) จัดนิทรรศการโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559 กิจกรรม “สวท.ร่วมใจ สร้างชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด” เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ และรณรงค์จูงใจเพื่อนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้เข้ารับการบำบัดรักษา วันที่ 23 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ และ วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อ.เมือง จ.อุทัยธานี

Leave a Reply