รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ จัดนิทรรศการให้ความรู้ประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา...

โครงการอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) เขตสุขภาพที่ 3

พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล และคณะฯ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2559 ...