กิจกรรม “สวท.ร่วมใจ สร้างชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด”

เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ และรณรงค์จูงใจเพื่อนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้เข้ารับการบำบัดรักษา ในจ.นครสวรรค์ และจ.อุทัยธานี...

โครงการพัฒนาการดำเนินงานศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยจิตเภท เขตสุขภาพที่ 3

เพื่อให้บุคลากรวิเคราะห์ระบบปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วย และมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพระบบปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวทฉุกเฉินระหว่างสถานพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 3...

ประชุมวิชาการจิตเวชยาเสพติด ครั้งที่ 2 “เรื่อง ผู้เสพเป็นผู้ป่วยเราช่วยดูแลสุขภาพจิตอย่างไร”

จัดโดยสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2559 ...

โครงการเสริมสร้างศักยภาพญาติผู้ป่วยโรคจิตเภท (ค่ายอุ่นใจ)

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทให้มีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด และวิธีการในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท วันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ รพ.จิตเวชนครสวรรค์...

กิจกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปี 2559

รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ จัดกิจกรรมซ้อมแผน “การป้องกันและระงับอัคคีภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ประจำปี 2559 โดยวิทยากรจากเทศบาล ต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก...

รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ จัดนิทรรศการให้ความรู้ประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา...

โครงการอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) เขตสุขภาพที่ 3

พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล และคณะฯ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2559 ...