mcattตามกลุ่มวัย

โครงการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชตามกลุ่มวัย

ประชุมชี้แจงและเพิ่มพูนศักยภาพโครงการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

อบรมโปรแกรมความเสี่ยง

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคในการใช้โปรแกรมความเสี่ยง

โครงการอบรมเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคในการใช้โปรแกรมความเสี่ยง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

smi-v

โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง

คณะกรรมการ 3S จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง วันที่ 16 พ.ย.59

IC

โครงการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ.

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ. โดยทันตแพทย์หญิงพรพรรณ ธีระรังสิกุล เป็นประธานฯ วันที่ 14 -15 พฤศจิกายน 2559

นักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยยู่เจียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ศึกษาดูงาน

ต้อนรับคณะอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท และนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยยู่เจียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

โครงการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชที่มีโรคร่วมทางกาย

โครงการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชที่มีโรคร่วมทางกาย วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

โครงการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชฯ จ.นครสวรรค์

โครงการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชฯ เขตสุขภาพที่3 ปีงบประมาณ2560 วันที่ 29 พ.ย.2559 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

โครงการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชฯ จ.ชัยนาท

ประชุมชี้แจงโครงการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชฯ ปีงบประมาณ2560 วันที่ 23 พ.ย.2559 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

โครงการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชฯ จ.กำแพงเพชร

โครงการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชตามกลุ่มวัย/คลินิกโรคเรื้อรัง/คลินิกจิเวชสุรายาเสพติด/MCATT/SMI/พรบ.สุขภาพจิต/Psychosocial Clinic เขตสุขภาพที่3 ปีงบประมาณ2560 วันที่ 22 พ.ย. 2559