แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และบุคลากร ร่วมสืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์ จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรำวง ร้องเพลง ร่วมกับผู้ป่วยใน เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านร่างกายและจิตใจสำหรับผู้รับบริการ วันที่ 11 เมษายน 2559 ณ อาคารบำบัดรักษาด้วยไฟฟ้าและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

Leave a Reply