นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ร่วม

และอำนวยการ(ใหม่) โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ครั้งที่ 2/2559 เพื่อติดตามความก้าวหน้า และผลการปฏิบัติงาน วันที่ 29 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 2 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

Leave a Reply