ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
แพทย์หญิงบุญศิริ  จันศิริมงคล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์