แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ต้อนรับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ กิจกรรมที่1 ประชุมเชิงปฏิบัติการปรึกษาหารือการดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ วันที่ 8 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

Leave a Reply