แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการ และบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ พร้อมใจล้างส้วมรับวันสงกรานต์ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายการพัฒนาส้วมสาธารณะไทยให้ได้มาตรฐาน เพื่อลดการระบาดของโรคและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาส้วมสาธารณะให้บรรลุเป้าหมาย เรื่องความสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย กำหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) วันที่ 1 เมษายน 2559 ณ อาคารผู้ป่วยนอก อาคารผู้ป่วยใน และอาคารอื่นๆ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

Leave a Reply