• bn(vision01)_resize

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

วิสัยทัศน์ – พันธกิจ

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเภทในวิถีชนบทของประเทศ..

ยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาความเป็นเลิศด้านระบบบริการผู้ป่วยจิตเภทในวิถีชนบท ระดับประเทศ

การให้บริการ

เปิดให้บริการด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชนทั่วไปที่มารับบริการที่โรงพยาบาล

กิจกรรมโรงพยาบาล

s__6893454

กิจกรรม “สวท.ร่วมใจ สร้างชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด”

เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ และรณรงค์จูงใจเพื่อนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้เข้ารับการบำบัดรักษา ในจ.นครสวรรค์ และจ.อุทัยธานี...
dsc_0004_resize

โครงการพัฒนาการดำเนินงานศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยจิตเภท เขตสุขภาพที่ 3

เพื่อให้บุคลากรวิเคราะห์ระบบปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วย และมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพระบบปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวทฉุกเฉินระหว่างสถานพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 3...
dsc_0113_resize

ประชุมวิชาการจิตเวชยาเสพติด ครั้งที่ 2 “เรื่อง ผู้เสพเป็นผู้ป่วยเราช่วยดูแลสุขภาพจิตอย่างไร”

จัดโดยสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2559 ...