• วิสัยทัศน์โรงพยาบาล
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

เกี่ยวกับโรงพยาบาล

วิสัยทัศน์ – พันธกิจ

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเภทในวิถีชนบทของประเทศ..

ยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาความเป็นเลิศด้านระบบบริการผู้ป่วยจิตเภทในวิถีชนบท ระดับประเทศ

การให้บริการ

เปิดให้บริการด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชนทั่วไปที่มารับบริการที่โรงพยาบาล

กิจกรรมล่าสุด

mcattตามกลุ่มวัย

โครงการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชตามกลุ่มวัย

ประชุมชี้แจงและเพิ่มพูนศักยภาพโครงการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

อบรมโปรแกรมความเสี่ยง

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคในการใช้โปรแกรมความเสี่ยง

โครงการอบรมเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคในการใช้โปรแกรมความเสี่ยง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

smi-v

โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง

คณะกรรมการ 3S จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง วันที่ 16 พ.ย.59

IC

โครงการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ.

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ. โดยทันตแพทย์หญิงพรพรรณ ธีระรังสิกุล เป็นประธานฯ วันที่ 14 -15 พฤศจิกายน 2559