โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

วิสัยทัศน์ – พันธกิจ

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเภทในวิถีชนบทของประเทศ..

ยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาความเป็นเลิศด้านระบบบริการผู้ป่วยจิตเภทในวิถีชนบท ระดับประเทศ

การให้บริการ

เปิดให้บริการด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชนทั่วไปที่มารับบริการที่โรงพยาบาล

กิจกรรมโรงพยาบาล

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จ.นครสวรรค์

กิจกรรมมุ่งเน้นให้ความรู้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านสุขภาพจิต ให้แก่ประชาชน วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ วัดปางสุด อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์...

ทีม MCATT ร่วมกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จัดบูธหน่วยปฐมพยาบาลทางจิตใจ เพื่อให้คำแนะนำป้องกันด้านสุขภาพจิต วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี...